Uslovi korištenja za korisnike

Korišćenjem Ceger usluge, pristajete na ove Uslove poslovanja („Uslovi poslovanja“).

Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće Uslove poslovanja prije korišćenja Ceger usluge. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima poslovanja, molimo Vas da ne koristite Ceger usluge. Ovi Uslovi poslovanja se primenjuju na bilo koje korišćenje Ceger usluga i na Ugovore o kupoprodaji zaključene u skladu sa ovim.

Ukoliko imate Ceger na Poslovnom nalogu, ovi Uslovi poslovanja se takođe primenjuju na našu organizaciju potrošača koja Vam je omogućila Ceger u Poslovnom svojstvu („Organizacija potrošača“), a u vezi sa Porudžbinama koje ste izvršili preko Ceger-a u Poslovnom svojstvu. Ukoliko postoji bilo kakvo razilaženje između ovih Uslova poslovanja i Ceger korporativnih uslova poslovanja koji se primenjuju na Organizacija potrošača, Ceger korporativni uslovi poslovanja će prevagnuti.

Uslovi poslovanja su zaključeni samo između nas i Korisnika, a ne i Apple Inc., stoga Apple Inc nije odgovoran za Ceger App ili njen sadržaj. Saglasni ste da Apple Inc., kao i njegova zavisna društva („Apple“), predstavljaju treća lica korisnike Uslova poslovanja, i da, nakon Vašeg pristanka na Uslove poslovanja, Apple ima pravo (i smatraće se da je prihvatio ovo pravo) da iskoristi Uslove poslovanja protiv Vas kao treće lice korisnik.

1. Definicije

Partner znači restoran ili drugi poslovni subjekt koji je sklopio partnerski ugovor sa Ceger-om i nudi svoje proizvode putem Ceger usluge.

Ugovor o kupoprodaji“ znači ugovor o kupoprodaji Partnerovih proizvoda i omogućenih usluga dostave naznačenih na Porudžbini. U vezi sa Porudžbinama naručenim preko Ceger-a u Poslovnom svojstvu, Ugovor o kupoprodaji je obavezujući ugovor između Partnera i Organizacije potrošača. U vezi sa Porudžbinama naručenim putem bilo kog drugog načina plaćanja od strane Korisnika, Ugovor o kupoprodaji je obavezujući ugovor između Partnera i Korisnika.

Ceger“ znači:

Ceger App“ znači digitalna aplikacija po imenu Ceger omogućena od strane Ceger-a za fizička i pravna lica, za naručivanje proizvoda od Ceger Partnera.

Ceger na Poslovnom nalogu“ znači korisnički nalog na Ceger App na koji je Ceger u Poslovnom svojstvu dodat.

Ceger u Poslovnom svojstvu“ znači način plaćanja i svojstvo Ceger App preko kog Korisnici – kupci mogu izvršiti Porudžbine.

Ceger usluga“ znači i Ceger App i Ceger internet stranici www.cegerdostava.com kao i druge dodatne lokacije kako su navedene na www.cegerdostava.com.

Korisnik“ znači fizičko lice koje koristi Ceger usluge.

2. Identifikacija Cegera-a

  • Naziv: „Ceger“,
  • Elektronska pošta www.cegerdostava. com
  • Web sajt www.cegerdostava.com – sistema Cegera se nalazi na adresi www.cegerdostava.com i njegovim mikrosajtovima i partnerskim sajtovima, kao i Android, IOS platformama.

Podaci o identitetu, proizvodima i uslugama Partnera će biti obezbeđeni putem Ceger App-a i Ceger internet stranice.

3. Opis Ceger usluge

3.1. Ceger omogućuje platformu na kojoj Korisnik može kupovati prehrambene i druge proizvode te koristiti usluge dostave odabranih artikala.

3.2. Partneri pružaju informacije o svojim proizvodima i uslugama putem Ceger usluge, uključujući informacije o jelovnicima i cijenama proizvoda. Prilikom odabira Partnerovih proizvoda i usluga koje Korisnik želi da kupi od Partnera, Korisnik pravi obavezujuću porudžbinu za kupovinu Partnerovih proizvoda i usluga („Porudžbina“). Nakon što je primio Porudžbinu, Ceger će proslediti detalje Porudžbine Partneru. Ceger i Partner, međusobno potpisuju Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i difinišu međusobna prava i obaveze. Ceger će dostaviti Korisniku račun u ime Partnera.

3.3. Partner, koga je odabrao Korisnik, će pripremiti Korisniku proizvode utvrđene u Porudžbini. Ceger je odgovoran za izvršenje usluge dostave koju je Korisnik naručio od Ceger-a prema Porudžbini kako je određeno ovim Uslovima poslovanja.

3.4. Nakon što Korisnik jednom pošalje Porudžbinu, on je može otkazati.

4. Korisnički nalog 

4.1. Imate ograničeno, ne-ekskluzivno, neprenosivo i ne-podlicencirano pravo da koristite Ceger uslugu u obliku koji Vam nudimo s vremena na vreme isključivo u svrhe koje su ovde navedene. Licenca dodeljena Korisniku za aplikaciju iOS Ceger App koja je preuzeta sa Apple-ovog App Store-a dodatno je ograničena na licencu za korišćenje Ceger App-a na svim proizvodima marke Apple, koje Korisnik poseduje ili kontroliše i kako je dozvoljeno Pravilima korišćenja navedenim u Uslovima poslovanja App Store-a i ovim Uslovima poslovanja.

4.2. Kako bi koristio Ceger usluge, Korisnik mora da otvori korisnički nalog prateći uputstva za registraciju u Ceger usluzi. Korisnički podaci u Ceger usluzi su privatni. Korisnik je dužan da osigura da se svi podaci o korisničkom nalogu i slični podaci potrebni za pristup korisničkom nalogu Korisnika, čuvaju u tajnosti i koriste na siguran način, koji nije dostupan trećim licima. Korisnik može imati samo jedan korisnički nalog, a koji je vazan za validan broj mobilnog telefona Korisnika.

4.3. Ukoliko postoji sumnja da je neko neovlašćeno lice saznalo za podatke o Korisnikovom korisničkom nalogu ili da ima pristup korisničkom nalogu Korisnika, Korisnik će o tome odmah obavestiti Ceger. Korisnik je odgovoran za svako korišćenje Ceger usluge i bilo koju radnju pod korisničkim nalogom Korisnika.

5. Plaćanja

5.1. Korisnik u slučaju Ceger na Poslovnom nalogu, će platiti kupoprodajnu cijenu navedenu u Porudžbini korišćenjem relevantnih načina plaćanja Ceger usluge. Ceger sakuplja sva plaćanja od strane Korisnika u ime Partnera. Obaveza plaćanja Korisnika ili će nastati nakon slanja Porudžbine preko Ceger usluge.

6. Ceger poklon vaučeri

6.1. Korisnici Ceger usluge mogu dobiti Ceger poklon vaučer.

6.2. Ceger može jednostrano odrediti uslove primenjive za dobijanje, korišćenje i valjanost kao i vrijednost Ceger poklon vaučera.

6.3. Svaki poklon vaučer može se koristiti samo jednom.

6.4. Ceger poklon vaučer ne mogu biti zamenjeni za gotovinu.

6.5. Ceger poklon vaučer će biti poništeni ukoliko Ceger otkrije bilo kakvu zloupotrebu Ceger vaučera ili posumnja ili otkrije da su Ceger poklon  vaučeri stečeni na neispravan način. U takvim slučajevima, Ceger će od Korisnika naplatiti iznos koji je plaćen takvim korišćenjem Ceger poklon vaučera.

7. Dostava Porudžbine

7.1. Ukoliko Korisnik naruči dostavu Porudžbine putem Ceger usluge, Porudžbina će biti dostavljena na adresu koju je Korisnik naznačio putem Ceger usluge. Korisnik takođe mora da navede ulicu, broj kao i broj telefona za potvrđenu lokaciju u Ceger usluzi.

7.2. Korisnik mora biti dostupan da prima pozive na broj telefona koji je naznačio u Ceger usluzi. Ukoliko je ovaj broj telefona nedostupan, dostava može biti otkazana od strane Ceger-a.

7.3. Korisnik može poslati da Porudžbina bude dostavljena što je pre moguće (standardna metoda dostave) ili pred-porudžbinom i navođenjem određenog vremena dostave.

7.4. Standardna opcija dostave: Korisnik mora biti prisutan na potvrđenoj lokaciji navedenoj u Porudžbini između trenutka izrade Porudžbine do prijema proizvoda navedenih u Porudžbini. Ukoliko Korisnik nije dostupan na adresi koju je on/ona naveo(la) u roku od pet minuta od dostave naručenih proizvoda, i ukoliko Korisnik ne odgovara ni nakon dva pokušaja kontaktiranja od strane dostavljača, dostavu može otkazati Ceger.

7.5. „Pred-narudžbina“ opcija dostave: Korisnik mora biti prisutan na određenoj adresi u vremenskom periodu od deset minuta prije zabilježenog vremena dostave, do trenutka dostave, kako bi primio Porudžbinu.

8. Preuzimanje Porudžbine na prodajnom mestu Partnera 

8.1. Ukoliko Korisnik nije naručio dostavu Partnerovih proizvoda određenih u Porudžbini, nego preuzimanje na Partnerovom prodajnom mestu, proizvodi mogu biti preuzeti na prodajnom mjestu Partnera na koje je Korisnik postavio Porudžbinu. Korisnik će primiti odvojenu elektronsku potvrdu kada su proizvodi spremni za preuzimanje. Partner ili Ceger mogu postaviti uslove za identifikaciju Korisnika prilikom preuzimanja proizvoda određenih u Porudžbini.

8.2. Partner će zadržati naručene proizvode 30 minuta nakon što je obavestio Korisnika da je Porudžbina spremna za preuzimanje. Međutim, ova dužnost je ograničena radnim vremenom Partnerovog prodajnog mjesta, te Porudžbina mora biti preuzeta prije završetka radnog vremena Partnera.

9. Procjena vremena

9.1. Svako vrijeme dostave, preuzimanja ili drugo procjenjeno vrijeme iskomunicirano Korisniku od strane Partnera ili Ceger-a u Ceger usluzi, predstavljaju samo procjene vremena. Ne postoji garancija da će Porudžbina biti dostavljena ili dostupna za preuzimanje ili konzumaciju u procjenjeno vrijeme. Na vrijeme dostave takođe mogu uticati faktori poput gužve u saobraćaju, špica i vremenskih uslova.

10. Prava intelektualne svojine

10.1. Sva Prava intelektualne svojine u ili vezana za Ceger uslugu kao i sva povezana dokumentacija i svi dijelovi i kopije istih će ostati isključivo povjerene Ceger-u te će biti jedino i isključivo vlasništvo Ceger-a i/ili njegovih podugovarača/davaoca licenci. „Prava intelektualne svojine“ označavaju autorsko pravo i srodna prava (uključujući baze podataka, pravo kataloga i fotografska prava), patente, korisničke modele, dizajnerska prava, pečate, naziv, poslovne tajne, know-how i bilo koji drugi oblik registrovanih ili neregistrovanih prava intelektualne svojine.

10.2. Ovi Uslovi poslovanja ne garantuju nikakva Prava intelektualne svojine Korisniku unutar Ceger usluge, te sva prava koja nisu izričito garantovana ovim Uslovima poslovanja su prava koja pripadaju Ceger-u i njegovim podugovaračima/davaocima licenci.

10.3. Apple neće biti odgovoran za bilo kakvu istragu, odbranu, rešavanje ili oslobađanje od bilo koje tvrdnje da iOS Ceger App ili Vaše korišćenje istog krši bilo koje pravo intelektualne svojine treće strane.

11. Dodatne odredbe o korišćenju Ceger usluge

11.2. Korisnik će poštovati sva primenjiva pravila i propise prilikom korišćenja Ceger usluge, što uključuje kupovinu alkohola i duvanskih proizvoda u mjeri u kojoj je isporuka alkohola dostupna u zemlji u kojoj se Korisnik nalazi, Korisniku se može odbiti isporuka alkoholnih pića u slučaju da on / ona nije u mogućnosti da daju važeću ličnu kartu sa fotografijom Ceger-ovom dostavljaču koji dostavlja Porudžbinu pod uslovom da Korisnik ima najmanje 18 godina.

11.3. Ceger konstantno razvija Ceger uslugu i zadržava pravo da promjeni ili ukloni različite dijelove Ceger usluge, uključujući sadržaje, proizvode i dostupnost Partnera u Ceger usluzi, djelimično ili u cijelosti.

11.4. Korišćenjem Ceger usluge, Korisnik može naići na sadržaj ili informacije koje mogu biti netačne, nepotpune, zastarjele, dovode u zabludu, ilegalne, uvredljive ili na bilo koji drugi način mogu dovesti do štete. Ceger nije odgovoran za sadržaj i podatke trećih lica (uključujući Partnere), niti za bilo koju štetu nastalu kao posledica korišćenja i oslanjanja na iste.

11.5. Vi ili Organizacija potrošača ćete biti odgovorni za nabavku i održavanje bilo kog uređaja ili opreme (kao što je telefon) i veza koje su neophodne za pristup i korišćenje Ceger usluge i svih povezanih troškova.

11.6. Korisnik neće: (i) koristiti niti pokušati da koristi tuđi Ceger korisnički nalog i/ili pristupiti tuđim ličnim podacima o plaćanjima na Ceger uslugama, (ii) umnožavati, mjenjati, ili stvarati djela prerade Ceger usluge ili bilo koje povezane tehnologije, (iii) koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili na drugi način pokušavati da otkrije izvorni kod Ceger usluga ili bilo koje povezane tehnologije niti bilo kog dijela iste, (iv) uklonite sve napomene o autorskim pravima, pečatima ili drugim vlasničkim pravima sadržanim u ili na Ceger usluzi; (v) uklanjati prekrivati ili zatamnjivati bilo koje reklamiranje uključeno na Ceger usluzi, (vi) prikupljati, koristiti, umnožavati ili dijeliti podatke dobijene od strane Ceger usluge bez odobrenja Ceger-a, (vii) koristiti robotske ili druge automatizovane metode za korišćenje Ceger usluge; ili (viii) kreirati Ceger nalog koristeći lažni identitet ili identitet druge osobe; (ix) pristupiti Ceger usluzi, osim pomoću Ceger-ovih interface-a poput Ceger App-a i Ceger Internet stranice.

11.7. Ceger je ovlašćen da ukloni Korisnika iz Ceger usluge sa trenutnim dejstvom i/ili da odbije ili otkaže svaku Korisnikovu Porudžbinu ukoliko: (i) Korisnik zloupotrebljava Ceger uslugu ili uzrokuje bilo kakvu štetu ili gubitak korišćenju Cger usluge, Partnerima ili Ceger-u ili Ceger-ovim zaposlenima, (ii) postoji opravdana sumnja da je Korisnik izvršavao prevarne radnje prilikom korišćenja Ceger usluge; (iii) Korisnik pošalje lažnu Porudžbinu (na primjer neplaćanjem, neprisutnošću na mjestu dostave kako bi mogao da preuzme Porudžbinu) ili na drugi način propusti da postupi u skladu sa svojim obavezama koje proizilaze iz ovih Uslova poslovanja; (iv) postoji opravdana sumnja o tačnost i autentičnost Porudžbine.

11.8. Rukovalac prikupljenih podataka o ličnosti Korisnika je Ceger d.o.o. , osim ukoliko nije određeno drugačije. Ceger d.o.o. će obrađivati sve podatke o ličnosti prikupljene od strane Korisnika u skladu sa Ceger Izjavom o privatnosti.

12. Trajanje i raskid

12.1. Ovi Uslovi poslovanja su na snazi kao obavezujući ugovor između Ceger-a i Korisnika do daljeg obaveštenja sve dok Korisnik koristi Ceger usluge.

12.2. Korisnik može prekinuti korišćenje Ceger usluge u bilo koje doba. Ceger može prekinuti pružanje Ceger usluga privremeno ili trajno u bilo koje doba.

13. Prigovori

13.1. Molimo Vas da imate na umu da Ceger usluga može u svako doba biti prekinuta ili trajno obustavljena. Ceger usluga može biti privremeno zaustavljena. Ne koristite Ceger usluge za izradu kopije bilo kojih podataka.

13.2. Partner je dužan da pripremi Porudžbinu u skladu sa naručenim sadržajem od strane Korisnika i u vremenu prikazanom na Ceger usluzi. Ukoliko postoje bilo kakvi nedostaci u Porudžbini (ili dostavi Porudžbine), Korisnik može obavestiti ili Ceger službu za korisnike, koja postupa u ime Partnera, putem podrške korisnicima unutar aplikacije ili na info@cegerdostava.com .

13.3. Partner je isključivo odgovoran za sve nedostatke u sastojcima i pripremi Porudžbine ili drugim manjkavostima u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji.

13.4. Korisnik koji je otkrio manjkavosti u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji mora podneti sve prigovore Ceger-u ili Partneru bez odlaganja, sa jasnim opisima navedenih manjkavostima.

13.5. Apple nema nikakvu obavezu da pruži bilo kakve usluge održavanja i podrške u vezi sa Ceger App. U onoj mjeri u kojoj je bilo kakvo održavanje ili podrška zahtevana važećim pravom, mi, ne Apple, ćemo biti obavezni da pružimo bilo kakvo održavanje ili podršku. U mjeri u kojoj postoji bilo kakva garancija po zakonu koja se ne može odbaciti, mi, ne Apple, isključivo smo odgovorni za takvu garanciju. Mi, ne Apple, smo odgovorni za rješavanje bilo kakvih zahteva Korisnika ili bilo kog trećeg lica koji se odnose na iOS Ceger App ili Korisnikovo vlasništvo i / ili korišćenje aplikacije iOS Ceger App, uključujući, ali ne ograničavajući se na: (i) odgovornost za proizvod; (ii) bilo koju tvrdnju da iOS Ceger App ne ispunjava bilo koji važeći zakonski ili regulatorni zahtev; i (iii) potraživanja koja proizilaze iz zaštite potrošača, privatnosti ili sličnog, uključujući u vezi sa upotrebom iOS Ceger App HealthKit i HomeKit okvira.

14. Važeće pravo i rešavanje sporova

14.1. Ovi Uslovi poslovanja su regulisani i tumače se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

14.2. Ukoliko ste potrošač, molimo Vas da imate na umu da ne možete biti lišeni prava koja su Vam garantovana u skladu sa obaveznim propisima o zaštiti potrošača Vaše države ili prebivališta.

14.3. Sporovi koji proističu iz ovih Uslova poslovanja će biti rješeni pred nadležnim Sudom u Banja Luci.

15. Izmjene

15.1. Ovi Uslovi poslovanja su podložni izmenama.

15.2. Ceger će objavljivati izmenjene Uslove poslovanja na Ceger internet stranici i obavjestiće Korisnike da su Ceger-ovi Uslovi poslovanja izmenjeni putem Ceger usluge ili putem elektronske pošte podnjete Ceger usluzi od strane Korisnika. Ukoliko se Korisnik ne pristaje na izmene Uslova poslovanja Ceger-a, on/ona će obustaviti korišćenje Ceger usluga.

16. Ustupanje

16.1. Ceger je ovlašćen da ustupi sva ili neka prava ili obaveze koje proističu iz ovog odnosa u cijelosti ili delimično povezanom licu ili sukcesoru ili kupcu ili sticaocu njegove poslovne imovine u vezi sa Ceger uslugom bez prethodne saglasnosti Korisnika.

16.2. Korisnik nije ovlašćen da ustupi bilo koja prava ili obaveze koje proističu iz ovog odnosa u cijelosti ili delimično.